Bedding Grensmaas

Monding geul, 2005 (Bart Peters)De Grensmaas is als apart gebied meegenomen in dit project omdat de rivier als Natura 2000-gebied (Habitatrichtlijngebied) is aangewezen. Het gaat hierbij formeel alleen om de Nederlandse zijde van de zomerbedding, aangevuld met de gebieden Koningssteen, de Visplas en de Brand. Aangezien Koningssteen en de Brand/Visplas als aparte gebieden in het Maas in Beeldproject zijn opgenomen zullen we ons hier beperken tot de bedding van de Grensmaas. Aangezien dit geen natuurontwikkelingsgebied is zal in de opzet geen onderscheid “voor en na” gemaakt worden, maar zullen we ons concentreren op de huidige situatie.

Download: Rapport Bedding Grensmaas (PDF)